Upravit stránku

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Provozní řád stanoví podmínky pro organizaci a provoz kurzů plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku, které pořádá Klub Draco. Byl zpracován na základě vyhlášky č.238/2011 Sb. provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy, nařízení příslušné hygienické stanice a ustanovení tohoto provozního řádu.

2.

Provozní podmínky se dále řídí všemi souvisejícími a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 SB. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a vyhláškou č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

 

II. ČLENĚNÍ KURZŮ A VĚK DĚTÍ

1.

Kurzy plavání jsou určeny dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let věku, probíhají ve skupinách pod odborným vedením kvalifikované instruktorky plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem. Vaničkování je určeno dětem od šestého týdne do pátého měsíce věku.

2.

Zařazení dítěte do kurzu a skupiny je poplatné jeho věku, plaveckým zkušenostem, stavu psychomotorického vývoje a sociálních dovedností. Na lekcích jsou respektovány potřeby dítěte, jeho momentální stav a nálada, dosažená pokročilost atp.

3. Plavání dětí s rodiči pro děti od pěti měsíců do 3,5 let:

Náplní lekcí je hra a cvičení rodičů s dětmi ve vodě, nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů, abecedy potápění a otužování. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

4. Plavání dětí od 3 do 6 let:

Náplní lekcí je v návaznosti na předchozí kurzy hra a cvičení ve vodě, nácvik plaveckých technik a prvkového plavání, skoky a orientace pod hladinou, rozvoj sociálních návyků a dovedností prostřednictvím skupinových aktivit. Délka jednotlivé lekce je 45 minut.

5. Vaničkování od 6.týdne do pěti měsíců:

Náplní lekcí je nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů. S dítětem tyto polohy provádí kvalifikovaná instruktorka za přítomnosti rodičů. Rodič si může za asistence instruktorky vyzkoušet úchopy také sám. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

 

III. OBECNÉ ZÁSADY A ORGANIZACE

1.

Kurzů se mohou účastnit pouze zdravé děti (a rodiče). Do prostor a na lekce nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a pod vlivem návykové látky. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.

2.

Před zahájením kurzů jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.

3.

Každé dítě musí mít při koupání vlastní dětské plavky, kojenci a batolata výhradně s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte mají rodiče možnost zakoupit jednorázové plavky u provozovatele.

4.

Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí.

5.

V případě kurzu dětí s rodiči je během lekce s dítětem ve vodě přítomna pouze 1 osoba. Další doprovázející osoby mají vstup k bazénu povolen za podmínky předchozí domluvy s instruktorkou, respektování jejích pokynů v zájmu nerušeného průběhu lekce a při dodržení hygienických a bezpečnostních zásad.

6.

Členění objektu od vchodu: zádveří, recepce s možností posezení a občerstvení (a dětský koutek), chodba (prostor na přezutí), šatny dámské a pánské se sprchami a wc, chodba, místnost s bazénem.

7.

Kočárky je možné umístit do kočárkárny, která se nachází vpravo vedle budovy. Klíče je možné zapůjčit v recepci, ale je vždy nutné je tam po uskladnění kočárku vrátit a po kurzu si je opět vyzvednout.

8.

Každý účastník lekce se před vstupem do bazénu a po použití wc osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem. Cennosti je nutné vzít s sebou do místnosti s bazénem a odložit na místě k tomu určeném.

9.

Před zahájením lekce se kojenci a batolata preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po provedení očisty vyčkají rodiče s dětmi před místností s bazénem na příchod instruktorky.

10.

Pokud se jedná o lekci bez rodičů, rodiče své děti po skončení lekce převezmou před místností s bazénem, osuší a zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Kojence a batolata do 2 let věku rodiče pokládají na přebalovací stoly.

11.

Po skončení pobytu ve vodě se doporučuje použít znovu sprchy.

12.

Před odchodem z prostor je nutná aklimatizace. Tento čas v délce cca 30 minut je možno strávit v herně. Do herny je zakázán přístup v plavkách.

 

IV. KURZ, PLATBA A NÁHRADNÍ LEKCE

1.

Kurzy jsou vypisovány ve třech obdobích: září-prosinec, leden-březen, duben-červen. Počet lekcí se tedy odvíjí od těchto tří období. Lekce je vždy jednou týdně – 30 minut kurz dětí s rodiči, 45 minut kurz dětí bez rodičů. Vaničkování má vždy 5 lekcí a je možné se na něj přihlásit kdykoliv.

2.

Celé kurzovné je potřeba uhradit před zahájením kurzu nebo nejpozději na 1.lekci. Celá částka vám bude vrácena při řádném odhlášení dítěte nejméně 14 dnů před zahájením kurzu. Pokud dojde k odhlášení nejpozději na 2.lekci (tzn. VE DRUHÉM TÝDNU KURZU, i přesto že například chybíte a na některé lekci jste omluveni), odečteme z částky pouze 2 proběhlé lekce s vyšší sazbou (jako při zakoupení jednorázové lekce) a zbytek peněz vrátíme. Při odhlášení později se vrací 50% z poměrné částky, která zbývá do ukončení kurzu. V případě ukončení kurzu zaniká možnost čerpání náhradních lekcí.

3.

V ceně kurzu je zahrnuto čerpání náhradních lekcí. Lekce si lze nahradit v probíhajícím období kurzu. Je také možné si je nahradit i v následném období kurzů ale jen v případě, že dítě v tomto období v kurzu pokračuje. Za této podmínky si tedy lze neprochozené lekce přenášet do dalších kurzů.

Náhradní lekce, které nestihnete vybrat, nelze odečítat z ceny dalšího kurzu! Lze tak učinit pouze ve výjimečné situaci, kdy chybíte více jak půlku kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu. Vše se případně bude řešit individuálně. Opakovaná storna kurzu nejsou možná.

4.

Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Omluvit se je možné do 9. hodiny v den lekce. Lze tak učinit telefonicky, emailem nebo na stránkách www.klubdraco.cz v záložce „Náhrady“. Žádost o čerpání náhradní lekce se provádí stejným způsobem.

5.

V případě neuhrazení kurzu, anebo více za sebou jdoucích neomluvených absencí na lekci může být účastník vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

 

V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1.

Konstrukce bazénu je samonosná plastová nádoba o rozměrech 6,6m x 3,6m, se zaoblenými rohy. Schodiště do bazénu je v rohu se zakulacenými schodnicemi, rovněž z plastu. Okolo celého bazénu je umístěn přelivný žlábek. Hloubka bazénu k přelivnému žlábku je 1,3m.

2.

Odběry vody pro laboratorní kontrolu provádí ZÚ se sídlem v Praze. Odebírají se dvakrát za měsíc vzorky pro mikrobiologickou kontrolu a jednou za měsíc i pro chemickou kontrolu. Četnost odběru je dána vyhláškou. Za úpravnou vody bude osazen vypouštěcí kohout, který bude sloužit pro kontrolní odběr vody, která jde do bazénu.

3.

V noční době před zahájením provozu je voda recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou. Celková intenzita recirkulace vody je 15 m³/hod, což probíhá 24 hodin denně, celkově se tak voda vymění 11x.

4.

Úklid bazénové místnosti a přilehlých prostor (šatny, chodby, recepce, odpočívárna, WC) se provádí průběžně během provozu, kdy se v uvedených prostorách vytírá nanesená voda. V přestávce od 12.00 do 13.00 se tyto prostory vytírají dezinfekčními prostředky Chemosan Disinfecto (fy. Madel). Uvedené dezinfekční prostředky se střídají. Další velký úklid se provádí po skončení provozu, případně ráno před začátkem provozu. Při tomto úklidu se otírají i stoly a podložky. Jednou týdně se vymývají skříňky. Četnost tohoto úklidu se řídí vnějším počasím.

5.

Plavecké pomůcky se po skončení provozu otírají čistou vodou a odnášejí se do prostor určených k jejich uložení. Zároveň se kontroluje jejich případné poškození a vyřazení. Každý den se provádí dezinfekce plaveckých pomůcek, nejčastěji se používá Chemosan ve střídání s Disinfecto nebo Savo originál.

6.

Každou sobotu a neděli, když je zařízení uzavřeno, se provádí jednorázový úklid dezinfekcí, včetně dveří, skel, skříněk, stolů, recepce apod.

7.

Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen až do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor. Doba přerušení odpovídá průchodu celého objemu vody filtračním zařízením. Při zjištění jiné závady je provoz přerušen do jejího úplného odstranění.

8.

Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupině. Teplota vody se pohybuje mezi 30-35°C, teplota vzduchu 28-30°C.

9.

Za své dítě odpovídá vždy rodič či jiný doprovod po celou dobu pobytu v objektu včetně lekce plavání. V případě starších dětí, které jsou ve vodě bez rodičů, za ně odpovídá instruktor (tzn.od doby jejich převzetí dítěte až do předání), ve zbylém čase za ně odpovídá doprovod.

10.

Pro děti, které doprovázejí své rodiče či sourozence a nejsou účastníkem lekce, je vyhrazen prostor lavičky u bazénu. Je možný i jejich pobyt v herně. Pohyb v ostatních prostorách se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje. Rodič či jiný doprovod účastníka lekce odpovídá za toto dítě a jeho chování v souladu s provozním řádem po celou dobu pobytu v objektu.

11.

Dětem je zakázán vstup do bazénu se šperky a jinými doplňky.

12.

Pohyb v prostorách objektu za místností pro přezutí je povolen pouze ve vlastních vhodných přezůvkách nebo naboso. Obuv příchozích je ukládána na místě k tomu určeném.

13.

Je zakázána konzumace přinesených potravin a nápojů ve skleněných nádobách, jakož i manipulace s výrobky ze skla obecně. Konzumace vlastních potravin je možná pouze u recepce, kde jsou stoly k tomu určené a možnost zakoupení občerstvení.

 

VI. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1.

Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem v knize k tomu určené nejpozději na první lekci prvního kurzu.

2.

Provozní řád v aktuálním znění, kontaktní a další informace pro účastníky kurzů jsou dostupné v prostorách klubu a na www.klubdraco.cz.

3.

Platnost od 1.9.2015, změny vyhrazeny.

Nahoru