Upravit stránku

I. PROVOZOVATEL

Draco Praha s.r.o.

Odlehlá 920/59a, Praha 9

IČ: 61856789

DIČ: CZ61856789

 

II. PROVOZOVNA

Klub Draco

Ve Studeném 117/5a, Praha 4 – Braník

 

III. POPIS PROVOZOVNY A PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba bazénu:

pondělí–pátek: individuálně, dle domluvených lekcí

sobota–neděle: zavřeno

 

Popis zařízení bazénové části se skládá z následujících propojených provozních částí:

Vstupní část s odkládacími skříňkami pro boty a svrchní ošacení, recepce, pánská a dámská šatna se sprchami a WC, bazén, místnost bazénové technologie, vymezený prostor pro ukládání plaveckých pomůcek a materiálů, část pro mytí plaveckých pomůcek.

Zároveň je vedle recepce místnost pro odpočinek dětí a rodičů.

 

IV. ČLENĚNÍ KURZŮ A VĚK DĚTÍ

Kurzy plavání jsou určeny dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let věku, probíhají ve skupinách pod odborným vedením kvalifikované instruktorky plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem. Vaničkování je určeno dětem od šestého týdne do pátého měsíce věku.

Zařazení dítěte do kurzu a skupiny je poplatné jeho věku, plaveckým zkušenostem, stavu psychomotorického vývoje a sociálních dovedností. Na lekcích jsou respektovány potřeby dítěte, jeho momentální stav a nálada, dosažená pokročilost atp. Jelikož se výše uvedené nemusí poznat předem, může být rodičům doporučeno přeložení dítěte do odpovídající skupiny.

 

1. Plavání dětí s rodiči pro děti od pěti měsíců do 3,5 let:

Náplní lekcí je hra a cvičení rodičů s dětmi ve vodě, nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů, abecedy potápění a otužování. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

2. Plavání dětí od 3 do 6 let:

Náplní lekcí je v návaznosti na předchozí kurzy hra a cvičení ve vodě, nácvik plaveckých technik a prvkového plavání, skoky a orientace pod hladinou, rozvoj sociálních návyků a dovedností prostřednictvím skupinových aktivit. Délka jednotlivé lekce je 45 minut.

3. Vaničkování od 6.týdne do pěti měsíců:

Náplní lekcí je nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů. S dítětem tyto polohy provádí kvalifikovaná instruktorka za přítomnosti rodičů. Rodič si může za asistence instruktorky vyzkoušet úchopy také sám. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

 

V. KURZ, PLATBA A NÁHRADNÍ LEKCE

1. Kurzy jsou vypisovány ve třech obdobích: září-prosinec, leden-březen, duben-červen. Počet lekcí se tedy odvíjí od těchto tří období. Lekce je vždy jednou týdně – 30 minut kurz dětí s rodiči, 45 minut kurz dětí bez rodičů.

Vaničkování lze zakoupit po 5 lekcích nebo jednotlivě a je možné se na něj přihlásit kdykoliv.

2. Platba se hradí převodem na účet uvedený v platebních podmínkách zaslaných e-mailem. Pokud částka za kurz nebude uhrazena do data splatnosti, rezervace v kurzu bude zrušena. Částku za kurz je také možné platit hotově na recepci.

3. Při řádném odhlášení dítěte před zahájením kurzu vám bude vrácena celá částka za kurz. Pokud dojde k odhlášení nejpozději na 2.lekci (tzn. VE DRUHÉM TÝDNU KURZU, i přesto že například chybíte a na některé lekci jste omluveni), odečteme z částky pouze 2 proběhlé lekce s vyšší sazbou (jako při zakoupení jednorázové lekce) a zbytek peněz vrátíme. Při odhlášení později se vrací 50% z poměrné částky, která zbývá do ukončení kurzu. V případě ukončení kurzu zaniká možnost čerpání náhradních lekcí.

4. V ceně kurzu je zahrnuto čerpání náhradních lekcí. Lekce si lze nahradit v probíhajícím období kurzu. Je také možné si je nahradit i v následném období kurzů ale jen v případě, že dítě v tomto období v kurzu pokračuje. Do nového kurzu se vždy prodlužují pouze náhrady z vašeho posledního navštěvovaného kurzu. Pokud máte nějaké starší náhrady z předminulého nebo ještě staršího kurzu, nelze tyto náhrady již prodloužit. Náhradní lekce, které nestihnete vybrat, neodečítáme z ceny dalšího kurzu.

5. Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Omluvit se je možné do 9. hodiny v den lekce v náhradovém systému Auksys, případně telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Žádost o čerpání náhradní lekce se provádí stejným způsobem.

6. V případě, že neproběhne lekce z důvodu naší chyby (např.havárie v bazénu), bude vypsaný náhradní termín lekce (většinou o víkendu).

7. Pokud nastane situace, kdy budeme muset uzavřít bazén z důvodu vyšší moci (nařízení státu apod.), Vaše lekce mohou být přesunuty do jiných termínů (i víkendy nebo prázdniny), až situace dovolí. Vyhrazujeme si také právo na otevření provozu za podmínek Vlády ČR jako je nošení roušek, negativní test na COVID-19, očkování atd.

8. V případě 4 za sebou jdoucích neomluvených absencí může být účastník vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

 

VI. POPIS BAZÉNU A TECHNOLOGIE

1. Konstrukce bazénu je samonosná plastová nádoba o rozměrech 6,6m x 3,6m, se zaoblenými rohy. Schodiště do bazénu je v rohu se zakulacenými schodnicemi, rovněž z plastu. Okolo celého bazénu je umístěn přelivný žlábek. Hloubka bazénu k přelivnému žlábku je 1,3m.

2. Bazénová technologie se skládá z přepadového prostoru pod podlahou, z hrubého a pískového filtru s šesticestným ventilem, tepelného výměníku. Vytápění bazénové vody a přilehlých prostor se děje prostřednictvím plynového kotle a tepelného čerpadla.

Součástí dodávky technologie je i měřící a regulační zařízení.

3. Měřící a regulační zařízení se skládá z regulátoru a dávkovače pH, regulátoru a generátoru chlóru. Aplikace vločkovače bude probíhat ručním dávkováním, dle pokynů

výrobce. V bazénu bude používána slaná voda, kde se využívá tzv.autochlór, který vyrábí potřebné množství chlóru ze soli rozpuštěné ve vodě (elektrolýza).

Pro měření dalších hodnot a zároveň pro kontrolu autoregulace se používá tester AquaCheck 7(firma Hach Company). Pro měření chlóru + pH používáme Photometer. Testujeme tyto hodnoty: tvrdost vody, celkový obsah chlóru, obsah volného chlóru, pH, celkovou alkalitu, stabilizaci, teplotu vody, teplota vzduchu a vlhkost vzduchu.

4. Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků za den, přičemž na každého návštěvníka se denně obměňuje minimálně 45 l vody a obměna probíhá za provozu bazénu.

 

VII. MĚŘENÍ

1. Odběry vody pro laboratorní kontrolu provádí ZÚ se sídlem v Praze. Odebírají se dvakrát za měsíc vzorky pro mikrobiologickou kontrolu a jednou za měsíc i pro chemickou kontrolu. Četnost odběru je dána vyhláškou. Za úpravnou vody bude osazen vypouštěcí kohout, který bude sloužit pro kontrolní odběr vody, která jde do bazénu.

2. Denní měření fyzikálních a chemických ukazatelů:

o Četnost kontroly chemických ukazatelů se provádí v intervalech odpovídajících vyhlášce č.238/2011 Sb., příloha č. 9.

o Ráno se provádí hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu obsah volného a vázaného chloru, teplota vody v bazénu třikrát denně, průhlednost třikrát denně, jednou denně pH. Naměřené hodnoty se případně upravují. Redox se neměří, protože je v bazénu slaná voda.

o V průběhu dne se provede čištění viditelných hrubých nečistot a dopustí se voda do potřebné výšky hladiny.

o Večerní měření se provádí po 21 hod., kdy se luxuje bazén, vypouští se potřebné množství vody, dopouští se voda do potřebné výše hladiny a podle stavu se dosypává sůl.

3. V noční době před zahájením provozu je voda recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou. Celková intenzita recirkulace vody je 15 m³/hod, což probíhá 24 hodin denně, celkově se tak voda vymění 11x.

 

VIII. ÚKLID A DEZINFEKCE

1. Úklid bazénové místnosti a přilehlých prostor (šatny, chodby, recepce, odpočívárna, WC) se provádí průběžně během provozu, kdy se v uvedených prostorách vytírá nanesená voda. V přestávce mezi dopoledními a odpoledními lekcemi se tyto prostory vytírají dezinfekčními prostředky Chemosan a Disinfecto (fy. Madel), včetně otírání povrchů dezinfekcí. Uvedené dezinfekční prostředky se střídají. Další velký úklid se provádí po skončení provozu, ráno před začátkem kurzů se provádí kontrola úklidu. Při tomto úklidu se otírají i stoly a podložky. Jednou týdně se vymývají skříňky. Četnost tohoto úklidu se řídí množstvím návštěvníků.

2. Plavecké pomůcky se po skončení provozu oplachují čistou vodou a ukládají se na určené místo. Zároveň se kontroluje jejich případné poškození a vyřazení. Každý týden se provádí dezinfekce plaveckých pomůcek, nejčastěji se používá Chemosan ve střídání s Disinfecto nebo Savo originál.

3. Každou sobotu a neděli, když je objekt uzavřen, se provádí jednorázový úklid dezinfekcí, včetně dveří, skel, skříněk, stolů, recepce a dětského koutku.

 

IX. VODA A BAZÉN

1. Mimo výše uvedenou základní dezinfekci bazénové vody chlórem (vyráběným z bazénové soli) se jednou za 14 dní dezinfikuje potrubí, čerpadla, filtry, odtokové žlaby, pochozí krycí mřížky a přepadová nádrž. Zvláštní pozornost je věnována kulovému ventilu, který se používá pouze při odběrech vzorků upravené vody a z titulu nízké frekvence používání se jeví jako nejslabší místo celého systému oběhu bazénové vody. Dezinfekce se provádí dezinfekčním přípravkem Chemosan, Desinfekto, Deoform a Savo Original. Tyto přípravky se použijí i pro mytí stěn a dna bazénu při jeho případném vypuštění, přípravky se střídají.

2. Sůl se bude sypat do akumulační jímky dle potřeby nasycení roztoku.

3. Četnost praní filtru bude podle potřeby, většinou bývá 1x denně.

4. U vločkovače se bude používat GHC vločkovač, na pH je GHC pH buď + nebo -. Lze použít i dezinfekční činidlo.

5. Voda se může přes den dopouštět – dle potřeby, ovládání je automatické.

6. Akumulační jímka je z materiálu PP15, půdorys je 1500 x1000 x1500.

 

Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupině. Teplota vody se pohybuje mezi 30-32 °C a teplota vzduchu 28-33°C.

 

X. ODVĚTRÁNÍ

1. Odvětrání bazénové místnosti se děje dle provedené vzduchotechniky, a to jak přívod vzduchu s ohřevem přiváděného vzduchu, tak i odtah. Ten přesně odpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci.

2. Šatny a WC jsou odvětrány ventilátory s vyvedenými vzduchotechnickým potrubím mimo objekt.

3. Prostory odpočívárny a recepce jsou odvětrány přirozeně větracími okny.

 

XI. POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel a osoby, které zajišťují provoz bazénové části, jsou povinni znát a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

2. Provozovatel dohlíží na seznámení návštěvníků bazénu s provozním a návštěvním řádem a na jeho dodržování, zejména na zákaz vstupu v obuvi, povinné sprchování před vstupem do bazénu a dodržování hygienických nařízení Vládou ČR.

 

Platnost od 1.9.2021, změny vyhrazeny.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti