Upravit stránku

I. PROVOZOVATEL

Draco Praha s.r.o.

Odlehlá 920/59a, Praha 9

IČ : 61856789

 

II. PROVOZOVNA

Ve Studeném 117/5a, Praha 4 – Braník

 

III. POPIS PROVOZOVNY A PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba bazénu: pondělí – pátek – individuálně, dle domluvených lekcí

                                       sobota – neděle zavřeno

 

Popis zařízení bazénové části se skládá z následujících propojených provozních částí:

 

Vstupní část s odkládacími skříňkami pro boty a svrchní ošacení, recepce, pánská a dámská šatna se sprchami a WC, bazén, místnost bazénové technologie, vymezený prostor pro ukládání plaveckých pomůcek a materiálů, část pro mytí plaveckých pomůcek.

Zároveň je vedle recepce místnost pro odpočinek dětí a rodičů.

 

IV. ČLENĚNÍ KURZŮ A VĚK DĚTÍ

1.

Kurzy plavání jsou určeny dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let věku, probíhají ve skupinách pod odborným vedením kvalifikované instruktorky plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem. Vaničkování je určeno dětem od šestého týdne do pátého měsíce věku.

2.

Zařazení dítěte do kurzu a skupiny je poplatné jeho věku, plaveckým zkušenostem, stavu psychomotorického vývoje a sociálních dovedností. Na lekcích jsou respektovány potřeby dítěte, jeho momentální stav a nálada, dosažená pokročilost atp.

3. Plavání dětí s rodiči pro děti od pěti měsíců do 3,5 let:

Náplní lekcí je hra a cvičení rodičů s dětmi ve vodě, nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů, abecedy potápění a otužování. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

4. Plavání dětí od 3 do 6 let:

Náplní lekcí je v návaznosti na předchozí kurzy hra a cvičení ve vodě, nácvik plaveckých technik a prvkového plavání, skoky a orientace pod hladinou, rozvoj sociálních návyků a dovedností prostřednictvím skupinových aktivit. Délka jednotlivé lekce je 45 minut.

5. Vaničkování od 6.týdne do pěti měsíců:

Náplní lekcí je nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů. S dítětem tyto polohy provádí kvalifikovaná instruktorka za přítomnosti rodičů. Rodič si může za asistence instruktorky vyzkoušet úchopy také sám. Délka jednotlivé lekce je 30 minut.

 

V. KURZ, PLATBA A NÁHRADNÍ LEKCE

1.

Kurzy jsou vypisovány ve třech obdobích: září-prosinec, leden-březen, duben-červen. Počet lekcí se tedy odvíjí od těchto tří období. Lekce je vždy jednou týdně – 30 minut kurz dětí s rodiči, 45 minut kurz dětí bez rodičů. Vaničkování má vždy 5 lekcí a je možné se na něj přihlásit kdykoliv.

2.

Celé kurzovné je potřeba uhradit do data, které vám přijde v e-mailu společně s platebními údaji. Celá částka vám bude vrácena při řádném odhlášení dítěte před zahájením kurzu. Pokud dojde k odhlášení nejpozději na 2.lekci (tzn. VE DRUHÉM TÝDNU KURZU, i přesto že například chybíte a na některé lekci jste omluveni), odečteme z částky pouze 2 proběhlé lekce s vyšší sazbou (jako při zakoupení jednorázové lekce) a zbytek peněz vrátíme. Při odhlášení později se vrací 50% z poměrné částky, která zbývá do ukončení kurzu. V případě ukončení kurzu zaniká možnost čerpání náhradních lekcí.

3.

V ceně kurzu je zahrnuto čerpání náhradních lekcí. Lekce si lze nahradit v probíhajícím období kurzu. Je také možné si je nahradit i v následném období kurzů ale jen v případě, že dítě v tomto období v kurzu pokračuje. Za této podmínky si tedy lze neprochozené lekce přenášet do dalších kurzů.

Náhradní lekce, které nestihnete vybrat, neodečítáme z ceny dalšího kurzu! 

4.

Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Omluvit se je možné do 9. hodiny v den lekce v náhradovém systému Auksys, případně telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Žádost o čerpání náhradní lekce se provádí stejným způsobem.

5.

V případě, že neproběhne lekce z důvodu naší chyby (např.havárie v bazénu), bude vypsaný náhradní termín lekce (většinou o víkendu).

6.

V případě neuhrazení kurzu, anebo více za sebou jdoucích neomluvených absencí na lekci může být účastník vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

VI. POPIS BAZÉNU A TECHNOLOGIE

 1. Konstrukce bazénu je samonosná plastová nádoba o rozměrech 6,6m x 3,6m, se zaoblenými rohy. Schodiště do bazénu je v rohu se zakulacenými schodnicemi, rovněž z plastu. Okolo celého bazénu je umístěn přelivný žlábek.  Hloubka bazénu k přelivnému žlábku je 1,3m.

 

 1. Bazénová technologie se skládá z přepadového prostoru pod podlahou, z hrubého a pískového filtru s šesticestným ventilem, tepelného výměníku. Vytápění bazénové vody a přilehlých prostor se děje prostřednictvím plynového kotle.

Součástí dodávky technologie je i měřící a regulační zařízení.

 

 1. Měřící a regulační zařízení se skládá z regulátoru a dávkovače pH, regulátoru a generátoru chlóru, aplikace vločkovače bude probíhat ručním dávkováním, dle pokynů výrobce. V bazénu bude používána slaná voda, kde se využívá tzv.autochlór, který vyrábí potřebné množství chlóru ze soli rozpuštěné ve vodě (elektrolýza).  Pro měření dalších hodnot a zároveň pro kontrolu autoregulace se používá tester AquaCheck 7(firma Hach Company) nebo kapkový tester Duke CP (který umí i orientační měření chlóru). Pro měření chlóru používáme Pocket Photometer Chlorine (free & total) od firmy WTW. Testujeme tyto hodnoty: tvrdost vody, celkový obsah chlóru, celkový obsah brómu, obsah volného chlóru, pH, celkovou alkalitu a stabilizaci.

 

 1. Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků za den, přičemž na každého návštěvníka se denně obměňuje minimálně 45 l vody a obměna probíhá za provozu bazénu.

VII. MĚŘENÍ

 

 1. Odběry vody pro laboratorní kontrolu provádí ZÚ se sídlem v Praze. Odebírají se dvakrát za měsíc vzorky pro mikrobiologickou kontrolu a jednou za měsíc i pro chemickou kontrolu. Četnost odběru je dána vyhláškou. Za úpravnou vody bude osazen vypouštěcí kohout, který bude sloužit pro kontrolní odběr vody, která jde do bazénu.

 

 1. Denní měření fyzikálních a chemických ukazatelů:
  • Četnost kontroly chemických ukazatelů se provádí v intervalech odpovídajících vyhlášce č.238/2011 Sb., příloha č. 9.
  • Ráno se provádí hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu obsah volného a vázaného chloru, teplota vody v bazénu třikrát denně, průhlednost třikrát denně, jednou denně pH. Naměřené hodnoty se případně upravují. Redox se neměří, protože je v bazénu slaná voda.
  • V průběhu dne se provede čištění viditelných hrubých nečistot a dopustí se voda do potřebné výšky hladiny.
  • Večerní měření se provádí po 21 hod., kdy se luxuje bazén, vypouští se potřebné množství vody, dopouští se voda do potřebné výše hladiny a podle stavu se dosypává sůl.
 2. V noční době před zahájením provozu je voda recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou. Celková intenzita recirkulace vody je 15 m³/hod, což probíhá 24 hodin denně, celkově se tak voda vymění 11x.

VIII. ÚKLID A DEZINFEKCE

 

 1. Úklid bazénové místnosti a přilehlých prostor (šatny, chodby, recepce, odpočívárna,    WC) se provádí průběžně během provozu, kdy se v uvedených prostorách vytírá nanesená voda. V přestávce mezi dopoledními a odpoledními lekcemi se tyto prostory vytírají  dezinfekčními prostředky Chemosan a Disinfecto (fy. Madel). Uvedené dezinfekční prostředky se střídají. Další velký úklid se provádí po skončení provozu, případně ráno před začátkem provozu. Při tomto úklidu se otírají i stoly a podložky. Jednou týdně se vymývají skříňky. Četnost tohoto úklidu se řídí vnějším počasím.

 

 1. Plavecké pomůcky se po skončení provozu oplachují čistou vodou a ukládají se na určené místo. Zároveň se kontroluje jejich případné poškození a vyřazení. Každý týden se provádí dezinfekce plaveckých pomůcek, nejčastěji se používá Chemosan ve střídání s Disinfecto nebo Savo originál.

 

 1. Každou sobotu a neděli, když je zařízení uzavřeno, se provádí jednorázový úklid dezinfekcí, včetně dveří, skel, skříněk, stolů, recepce apod.

IX. VODA A BAZÉN

 

 1. Mimo výše uvedenou základní dezinfekci bazénové vody chlórem (vyráběným z bazénové soli) se jednou za 14 dní dezinfikuje potrubí, čerpadla, filtry, odtokové žlaby, pochozí krycí mřížky a přepadová nádrž. Zvláštní pozornost je věnována kulovému ventilu, který se používá pouze při odběrech vzorků upravené vody a z titulu nízké frekvence používání se jeví jako nejslabší místo celého systému oběhu bazénové vody. Dezinfekce se provádí dezinfekčním přípravkem Oxisept nebo Persteril. Tyto přípravky se použijí i pro mytí stěn a dna bazénu při jeho případném vypuštění.
 2. Sůl se bude sypat do akumulační jímky dle potřeby nasycení roztoku.
 3. Četnost praní filtru bude podle potřeby, většinou bývá 1x denně.
 4. U vločkovače se bude používat GHC vločkovač, na pH je GHC pH buď + nebo -. Lze použít i desinfekční činidlo.
 5. Voda se může přes den dopouštět.
 6. Akumulační jímka je z materiálu PP15, půdorys je 1500 x1000 x1500. 

Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupině. Teplota vody se pohybuje mezi 30-32 °C a teplota vzduchu 28-33°C.

 

X. ODVĚTRÁNÍ

 

 1. Odvětrání bazénové místnosti se děje dle provedené vzduchotechniky, a to jak přívod vzduchu s ohřevem přiváděného vzduchu, tak i odtah. Ten přesně odpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci.
 2. Šatny a WC jsou odvětrány ventilátory s vyvedenými vzduchotechnickým potrubím mimo objekt.
 3. Prostory odpočívárny a recepce jsou odvětrány přirozeně větracími okny.

  XI. POVINNOSTI PROVOZOVATELE

   

  1. Provozovatel a osoby, které zajišťují provoz bazénové části, jsou povinni znát a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

  2. Provozovatel dohlíží na seznámení návštěvníků bazénu s provozním a návštěvním řádem a na jeho dodržování, zejména na zákaz vstupu v obuvi a povinné sprchování před vstupem do bazénu.

  Platnost od 1.9.2015, změny vyhrazeny.

  Nahoru